1. Podstawowe postanowienia

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko: „RODO”) jest Hunter s.r.o. IČ (REGON) 63146126 z siedzibą pod adresem U gumovky 758, 463 34 Hrádek nad Nisou, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Ústí nad Labem, sygnatura akt C 9205. (zwana dalej: „administratorem”).

2. Dane kontaktowe administratora:

adres: U gumovky 758, 463 34 Hrádek nad Nisou

e-mail: hunter@hunter-sro.cz

telefon: +420 725 396 345

3. Przez dane osobowe rozumiane są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na atrybut identyfikacyjny, na przykład nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator sieciowy albo na jeden lub kilka specyficznych czynników fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej .

4. Administrator nie mianował pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś/aś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zapytania, pytania lub wiadomości z formularza kontaktowego:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Temat
 • Wiadomość

Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Realizacja umowy między Tobą i administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) RODO,
 • Spełnienie obowiązku ustawowego administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c) RODO,
 • Uzasadniony interes administratora dotyczący zapewniania marketingu bezpośredniego (zwłaszcza przesyłanie informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) RODO

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Odpowiedź na Twoją prośbę, pytanie lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą i administratorem; przy wysyłaniu prośby, pytania lub wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego są wymagane dane osobowe, które są niezbędne do rozpatrzenia pytania (imię i nazwisko, e-mail, przedmiot i wiadomość), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem w celu zawarcia i realizacji umowy, bez udostępnienia danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez administratora,
 • Wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

4. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe:

 • Przez okres niezbędny dla wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą i administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od ukończenia stosunku umownego).
 • Przez okres, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, maksymalnie 15 lat, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

5. Odbiorcy danych osobowych (poddostawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:

 • Uczestniczące w dostawie towaru / usług / realizacji płatności na podstawie umowy,
 • Uczestniczące w zapewnieniu świadczenia usług,
 • Zapewniające usługi marketingowe,
 • Zapewniające usługi analityczne i statystyczne,
 • Zapewniające usługi e-mailowe i webhostingowe.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów spoza UE lub międzynarodowej organizacji.

6. Podmioty przetwarzające dane osobowe

1, Przetwarzaniem danych zajmuje się administrator, mogą je jednak dla administratora przetwarzać także następujące podmioty:

 • Wedos – usługi webhostingowe i serwerowe,
 • Wedos – usługi e-mailowe,
 • Ewentualnie inny dostawca oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, z których jednak aktualnie administrator nie korzysta.

7. Twoje prawa

1. Zgodnie z postanowieniami RODO masz:

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. RODO,
 • Prawo do skorygowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, ewentualnie ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu zgodnie z art. 21 GDPR i
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych według art. 20 RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie zgłoszone pisemnie lub elektronicznie na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszej Polityki.

Ponadto masz prawo do złożenia skargi w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że zostało naruszone Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że zastosował wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator zastosował środki techniczne dla zabezpieczenia magazynów danych i miejsc przechowywania danych osobowych w formie papierowej, w szczególności: szyfrowana komunikacja przesyłu danych (https).

3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp wyłącznie przez niego upoważnione osoby.

9. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając prośbę, pytanie lub wiadomość za pośrednictwem formularza internetowego potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z Polityką prywatności i że akceptujesz ją w pełnym zakresie.

2. Akceptujesz niniejszą Politykę, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z Polityką prywatności i że akceptujesz ją w pełnym zakresie.

3. Administrator ma prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Nową wersję Polityki prywatności zamieści na swojej stronie internetowej, ewentualnie wyśle Ci jej nową wersję na podany przez Ciebie adres mailowy.

Niniejsza Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25.08.2019 r.